Uchwała nr XXIII/147/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 4 i 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 2a pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/147/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 4 i 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 2a pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

§ 2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie naliczana w sposób zgodny z art. 6j ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 3247).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.5021 z dnia 2020-10-26

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:05:28)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2021, 13:35:18)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155