NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/148/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/148/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania po raz pierwszy na danej nieruchomości odpadów komunalnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na wskazany,
indywidualny rachunek bankowy.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/138/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 3246) Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.5022 z dnia 2020-10-26

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:08:54)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2021, 13:34:36)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200