Uchwała nr XXIII/149/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6j ust. 1, art. 6k ust. 2, 2a i 3, 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/149/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6j ust. 1, art. 6k ust. 2, 2a i 3, 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 75,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości
pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej odpowiednio w § 2 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) pojemnik 60 l – 3,10 zł;
2) pojemnik 120 l – 6,30 zł;
3) pojemnik 240 l – 12,70 zł;
4) pojemnik 360 l – 19,00 zł;
5) pojemnik 600 l – 31,70 zł;
6) pojemnik 1100 l – 58,20 zł.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
1) pojemnik 60 l – 9,30 zł;
2) pojemnik 120 l – 18,90 zł;
3) pojemnik 240 l – 38,10 zł;
4) pojemnik 360 l – 57,00 zł;
5) pojemnik 600 l – 95,10 zł;
6) pojemnik 1100 l – 174,60 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6013).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.5023 z dnia 2020-10-26

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:16:50)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2021, 13:32:33)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209