Uchwała nr XXIII/150/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościNa podstawie art. 6n, 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/150/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n, 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 6014) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r..

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.5024 z dnia 2020-10-26

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:19:06)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2021, 13:31:46)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181