Uchwała nr XXIII/151/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie StrucfońNa podstawie § 10, § 11, § 32 i § 33 Statutu Sołectwa Strucfoń stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 2019, poz. 1090) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXIII/151/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń

Na podstawie § 10, § 11, § 32 i § 33 Statutu Sołectwa Strucfoń stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 2019, poz. 1090) uchwala się, co następuje


§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją Pana Mariusza Foty zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń w dniu 7 listopada 2020 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Stucfoniu.

§ 2. 1. Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Pana Marcina Wysockiego.

2. Jeżeli radny wyznaczony na Przewodniczącego zebrania, z powodu nadzwyczajnych okoliczności nie będzie mógł wypełnić powierzonych obowiązków, upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do wyznaczenia innego radnego na przewodniczącego zebrania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162