NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/155/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LisewieNa podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473.), uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/155/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473.), uchwala co następuje:


§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie będącego załącznikiem do Uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 1 w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: "19) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.)

2) W rozdziale 2 w § 4 ust. 3 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: "10) wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.5019 z dnia 2020-10-26

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:37:09)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2021, 13:33:56)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242