NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/165/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 9 grudnia 2020w sprawie Programu współpracy w 2021 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/165/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 9 grudnia 2020


w sprawie Programu współpracy w 2021 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Program współpracy w 2021 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2020, 13:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215