NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/166/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 9 grudnia 2020w sprawie zmiany statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz.426 z późn.zm) oraz art. 14 pkt 7a, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy Lisewo uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/166/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 9 grudnia 2020


w sprawie zmiany statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz.426 z późn.zm) oraz art. 14 pkt 7a, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy Lisewo uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie nadanym Uchwałą Nr XXXIV/266/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie zmienionym uchwałą Nr V/33/11 z dnia 11 marca 2011 r., Uchwała Nr XV/98/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., Uchwała Nr XX/129/2012 z dnia 22 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXII/143/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. § 5 punkt 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do Zadań Zakładu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej należy:

1) organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami;

2) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych, który zapewni w pełni ich wykorzystanie w pracy zawodowej;

3) kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i przygotowanie niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zakładzie pracy;

4) zapewnienie opieki medycznej;

5) współpraca z rodzinami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych;

6) prowadzenie Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej;

7) zbiórki materiałów innych niż niebezpieczne;

8) prowadzenie działalności wytwórczo – usługowej;

9) świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, a także sprzedaż wyprodukowanych wyrobów i usług;

10) organizowanie procesu technologicznego, wytwórczego dostosowanego do możliwości zdrowotnych osób niepełnosprawnych;

11) świadczenie usług gastronomicznych, cateringowych i hotelarskich wraz z usługami towarzyszącymi;

12) organizowanie imprez okolicznościowych;

13) świadczenie usług gospodarczo-porządkowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński


Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2020, 13:56:56)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 grudnia 2020, 12:59:00)
Zmieniono: dodano treść bezpośrednio na stronie, aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234