Uchwała nr XXV/167/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 9 grudnia 2020w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 i poz. 1610) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/167/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 9 grudnia 2020


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 i poz. 1610) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości:

1) 16 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym;

2) 7,50 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.

§ 2. Za niepełną godzinę ekwiwalent przysługuje proporcjonalnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.6446 z dnia 2020-12-15

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2020, 13:59:23)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 grudnia 2020, 09:25:33)
Zmieniono: dodano - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254