NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/173/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołectwustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołectw

Uchwała nr XXVI/173/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołectw

ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołectw


Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołectw z tytułu wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji sołtysa:

1) sołectwa Błachta - 268 zł;
2) sołectwa Chrusty - 268 zł;
3) sołectwa Krajęcin - 268 zł;
4) sołectwa Piątkowo - 268 zł;
5) sołectwa Strucfoń - 268 zł;
6) sołectwa Tytlewo - 268 zł;
7) sołectwa Wierzbowo - 268 zł;
8) sołectwa Drzonowo - 292 zł;
9) sołectwa Kamlarki - 292 zł;
10) sołectwa Linowiec - 292 zł;
11) sołectwa Bartlewo - 315 zł;
12) sołectwa Kornatowo - 315 zł;
13) sołectwa Krusin - 315 zł;
14) sołectwa Lipienek - 315 zł;
15) sołectwa Malankowo - 315 zł;
16) sołectwa Mgoszcz - 315 zł;
17) sołectwa Pniewite - 315 zł;
18) sołectwa Lisewo - 488 zł.

§ 2. 1. Wypłata diety określonej w § 1 następuje na konto bankowe wskazane przez sołtysa.

2. Diety płatne są przelewem z dołu do końca miesiąca.

3. Sołtys jest zobowiązany do informowania Wójta o niewykonywaniu obowiązków związanych ze sprawowaniem funkcji sołtysa przez okres co najmniej 30 dni. Dieta wówczas nie przysługuje, a w przypadku wydłużenia się tego okresu ulega obniżeniu proporcjonalnie za każdy dzień niewykonywania obowiązków.

4. W przypadku wyboru i objęcia funkcji sołtysa w niepełnym wymiarze okresu rozliczeniowego wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu kalendarzowym.

§ 3. Ustala się następujące zasady zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołectw:

a) podróżą służbową jest podróż podjęta przez sołtysa w celu wykonywania obowiązków poza granicami gminy,

b) termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa Wójt,

c) środek transportu do odbycia podróży służbowej określa Wójt,

d) na wniosek sołtysa Wójt może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem prywatnym lub własnym. W takim przypadku sołtys uzyskuje zwrot kosztów na ogólnych zasadach według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu wskazanych w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U. Nr 27 poz. 271 ze zm.),

e) rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa zmieniona: Uchwałą Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XII/65/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 lutego 2021, 13:22:30)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 lutego 2021, 09:44:58)
Zmieniono: aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 500