NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/174/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2021 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) § 22 ust 4. Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/174/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2021 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) § 22 ust 4. Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2021 rok:

1) Plan pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik Nr 1 do uchwały;

2) Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- złącznik Nr 2 do uchwały;

3) Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju – załącznik nr 3 do uchwały;

4) Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa- załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/2021
Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

I KWARTAŁ (styczeń – marzec)

1. Kontrola wybranych jednostek pomocniczych.
2. Kontrola Szkoły Podstawowej w Krusinie.
3. Kontrola dotacji udzielonych przez Gminę dla organizacji pozarządowych.
4. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ ( kwiecień – czerwiec)

1. Kontrola Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych.
2. Kontrola Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.
3. Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie.
4. Kontrola Urzędu Gminy w Lisewie.
5. Kontrola wykonania uchwał przez Wójta Gminy Lisewo.
6. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ (lipiec – wrzesień)

1. Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
3. Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
4. Kontrola Punktów Opieki Dziennej prowadzonych przez Gminę Lisewo.
5. Wnioski do projektu budżetu na rok 2022.
6. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ (październik – grudzień)

1. Kontrola Urzędu Gminy w Lisewie.
2. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Analiza projektu budżetu na rok 2022.
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.
5. Fundusz sołecki.
6. Sprawy bieżące.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/174/2021
Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 r.


Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

I KWARTAŁ (styczeń – marzec)

1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
2. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ (kwiecień – czerwiec)

1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
2. Sprawy bieżące.
3. Opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 rok.

III KWARTAŁ (lipiec – wrzesień)

1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wnioski do budżetu.
4. Wizyta w wybranej jednostce organizacyjnej Gminy.
5. Wizyta w wybranej jednostce pomocniczej.

IV KWARTAŁ (październik – grudzień)

1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
2. Sprawy bieżące.
3. Plan pracy komisji na 2022 rok.
4. Analiza projektu budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/174/2021
Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na rok 2021

I KWARTAŁ (styczeń – marzec)

1. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
2. Spotkanie z Komendantem i Prezesem Gminnym Jednostek OSP.
3. Kierunki Rozwoju Gminy Lisewo.
4. Spotkanie z radnym powiatowym.
5. Spotkanie z przedstawicielem ODR, ocena sytuacji w rolnictwie.
6. Spotkanie z członkiem Izby Rolniczej.
7. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ (kwiecień – czerwiec)

1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2020.
2. Spotkanie z kierownikiem jednostki wodno-kanalizacyjnej.
3. Spotkanie z Prezesem Gminnej Spółdzielni w Lisewie.
4. Sprawy organizacyjne dożynek gminnych.
5. Zapoznanie ze stanem dróg gminnych i inwestycjami modernizacji dróg gminnych.
6. Spotkanie z radną sejmiku województwa.
7. Wizyta w wybranych świetlicach wiejskich.
8. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ (lipiec – wrzesień)

1. Spotkanie z przedstawicielem LGD.
2. Wizyta w wybranych świetlicach wiejskich.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
4. Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie.
5. Wnioski do projektu budżetu na rok 2022.
6. Analiza środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania.
7. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ (październik – grudzień)

1.Sprawdzenie i ocena inwestycji gminnych zaplanowanych na rok 2021.
2.Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg gminnych.
3.Analiza projektu budżetu na rok 2022.
4.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.
5.Sprawy bieżące.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/174/2021
Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 r.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na rok 2021

I KWARTAŁ (styczeń – marzec)

1. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
2. Punkty opieki dziennej prowadzone przez Gminę Lisewo.
3. Gminne Przedszkole w Lisewie.
4. Analiza wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 rok.
5. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ (kwiecień – czerwiec)

1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Analiza zimowego utrzymania dróg.
3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy.
4. Gospodarowanie odpadami i oświetlenie na terenie gminy.
5. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ (lipiec – wrzesień)

1. Służba zdrowia.
2. Sport w gminie.
3. Podsumowanie pracy szkół.
4. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ (październik – grudzień)

1. Zgłoszenie wniosków do budżetu na rok 2022.
2. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
3. Analiza projektu budżetu na rok 2022.
4. Plan pracy Komisji na 2022 rok.
5. Sprawy bieżące.

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 lutego 2021, 13:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426