NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/172/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2030Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, poz. 956.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/172/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, poz. 956.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2021-2030, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 lutego 2021, 07:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386