NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/169/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póż. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/169/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póż. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr
XXV/161/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku, wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 lutego 2021, 08:45:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356