NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/170/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełminskiego Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/170/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełminskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Chełmińskiego w kwocie 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) przeznaczeniem na  partycypację w kosztach związanych z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Chełmińskiego będącego zadaniem własnym Powiatu.

§ 2. Środki na zadanie określone w § 1, zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Lisewo  na 2021 rok w kwocie 8.800,00 zł.

§ 3. Realizacja zadania nastąpi w  2021 roku.

§ 4. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji o której mowa w § 1, określi odrębna umowa, która ureguluje szczegółowe zasady współpracy i wzajemne rozliczenie finansowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 lutego 2021, 09:12:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443