NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/176/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie zamiany nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/176/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej Własność Gminy Lisewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 18/1 o pow. 0,0328 ha położonej we wsi Pniewite, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ...................., na nieruchomość o pow. 0,0318 ha oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 40/5 położoną we wsi Pniewite, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ........... stanowiącej własność ................. .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10.09.2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 lutego 2021, 09:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544