Uchwała nr XXVI/192/09RADY GMINY LISEWOz dnia 4 grudnia 2009w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Strucfoń.na podstawie § 10, § 11 i § 32 Statutu Sołectwa Strucfoń (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/192/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2009


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Strucfoń.

na podstawie § 10, § 11 i § 32 Statutu Sołectwa Strucfoń (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zarządza się przeprowadzenie  wyborów uzupełniających rady sołeckiej w Sołectwie Strucfoń w dniu 16 grudnia br. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Strucfoniu. Wyboru dokonać na okres do upływu kadencji tj. do 25 lutego 2011 r.
2.  Na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego wyznacza się radnego Edmunda Szymborskiego
3. Jeżeli radny wyznaczony na przewodniczącego zebrania, z powodu nadzwyczajnych
okoliczności nie będzie mógł wypełnić powierzonych obowiązków, upoważnia się                              Przewodniczącego Rady do wyznaczenia innego radnego na przewodniczącego zebrania.
 
§ 2. Określa się wzór karty do głosowania, która stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa zgodnie z § 33 Statutu Sołectwa Strucfoń.

Załącznik (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 grudnia 2009, 13:31:39)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 grudnia 2009, 13:46:06)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1994