Uchwała nr XXVI/190/09RADY GMINY LISEWOz dnia 4 grudnia 2009w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/190/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2009


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Wprowadza się na terenie gminy Lisewo opłatę od posiadania psów w wysokości  38,00  zł za każdego  psa posiadanego przez osobę fizyczną. 

2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca 2010 r. opłatę ustala się w wysokości  19,00 zł.

§ 2. Opłata od posiadania psów  płatna jest jednorazowo, bez wezwania do dnia 31 marca 2010 r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 
§ 3. Wpłaty  opłaty od posiadania psów  należy dokonywać bezpośrednio  w kasie
Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczym  w Lisewie lub przekazem na konto 
52 9486 0005 0012 0043 2003 0001.
 
§ 4. Uchwała podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 grudnia 2009, 13:38:38)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 grudnia 2009, 13:46:24)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1558