Uchwała nr Nr XXVI/198/09RADY GMINY LISEWOz dnia 4 grudnia 2009w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala, co następuje

Uchwała nr Nr XXVI/198/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2009


w sprawie nabycia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala, co następuje


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 4/22 o powierzchni 0,0548 ha położonej we wsi Lipienek  objętej księgą wieczystą Kw. Nr TO1C/00020008/6, stanowiącej współwłasność: Haliny Lewandowskiej w 1/4 cz. oraz Zdzisławy Felicji Wiśniewskiej, Zbigniewa Lewandowskiego, Grzegorza Janusza Lewandowskiego, Ryszarda Jana Lewandowskiego, Dariusza Lewandowskiego, Piotra Lewandowskiego i Adama Lewandowskiego każde z nich po  3/28 cz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2009, 08:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1633