Uchwała nr Nr XXVII/207/09RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo.Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr XXVII/207/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale  Nr  XIV/ 102 / 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości  opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola  w Lisewie prowadzonego przez Gminę Lisewo zmienionej uchwałą Nr XIX/ 149/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w § 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie:
„3. Miesięczną odpłatność stanowiącą częściowy udział przedstawicieli ustawowych
w ponoszonych kosztach, o których mowa w § 1 ust. 2  pkt 2, opłata stała ustala się
w wysokości:
1) 77,00 zł za pobyt dziecka  w przedszkolu od 700 do 1300 – do 6 godz. dziennie;
2) 114,00 zł  za pobyt dziecka przebywającego w przedszkolu od ponad 6  do  9 godzin dziennie od 700 do 1600.  

§  2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Lisewie.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie od dnia  1 stycznia 2010 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2009, 11:20:46)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 grudnia 2009, 11:26:14)
Zmieniono: Dokonano korekty graficznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1725