Uchwała nr Nr XXVII/204/09RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2009w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie zabudowanej nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr XXVII/204/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie zabudowanej nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie budynki i budowle wraz z gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków nr działki 156 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
Składniki przekazywanej w użyczenie nieruchomości określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/186/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr.1 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2009, 13:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691