Uchwała nr XXVII/203/09RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2009w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lisewo.Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/203/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lisewo.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia  na odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Lisewo.

§ 2. Do wniosku  o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
1) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez przedsiębiorcę środków technicznych (np. śmieciarki, pojazdy asenizacyjne), umożliwiających świadczenie usług;
3) umowę, zaświadczenie bądź inny dokument wystawiony przez administratora           składowiska odpadów  lub stacji zlewnej o  gotowości odbioru odpadów  lub nieczystości ciekłych, z podaniem miejsca  ich odbioru;
4) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej z określeniem przedmiotu tej działalności.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku  dodatkowo określić:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentować gotowość ich przejęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie odzysku i unieszkodliwiania.

§ 4.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lisewo powinien:
1) posiadać odpowiednie zaplecze techniczne do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych wraz z garażami,  miejscami postojowymi i punktami do mycia pojazdów; 
 
 
                                                             -2-
 
2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną
w miejsca postojowe dla posiadanych pojazdów;
3) dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania
i transportu odpadów komunalnych, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie
i rozwiewanie ładunku;
4) dysponować sprawnymi pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań  dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.  Nr 193, poz. 1617);
5) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno – higienicznego i prawidłowego wykonywania usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie , a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej uchwale;
6) zapewnić właścicielom nieruchomości zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych a w tym pojemników do zbierania odpadów w sposób selektywny;
7) prowadzić rejestrację odpadów komunalnych mieszanych, zbieranych selektywnie, oraz   ulegających biodegradacji w celu ustalenia masy tych odpadów kierowanych na składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych;
9) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Lisewo;
10)oznaczyć pojazdy i urządzenia do gromadzenia odpadów za pomocą logo lub nazwy     
      firmy.

§ 5.1. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisewo zobowiązani są do zapewnienia odbioru wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z którymi posiadają umowę na odbieranie odpadów komunalnych, w tym powstających na terenie posesji odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych oraz odpadów  pochodzących z remontu.
2. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Lisewo należy składować na:
1) składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w  Osnowie;
2) na innym składowisku, spełniającym wymagania ustawy o odpadach.

§ 6. Spełnienie wymagań zawartych w §  5 powinno zostać odpowiednio udokumentowane.

§ 7. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług
w przypadku unieruchomienia  (awaria, inne) własnego sprzętu.

§ 8. Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę za usługę nie powinny być większe niż górne stawki  opłat wynikające z uchwały Rady Gminy Lisewo. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 10. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    
 
 
 
 
 
Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo  Jerzy Cabaj
Projekt przygotował: Kazimierz Kowal
 
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na radę gminy obowiązek określenia
w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku
z powyższym istnieje potrzeba podjęcia uchwały w tym zakresie.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 09:44:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2461