Uchwała nr Nr XXVII/200/09RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2009 r.Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr XXVII/200/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2009 r.

Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2009 r. uchwalonym uchwałą Nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz.238) zmienionym:
- uchwałą Nr XXI/161/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 31/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2009 r..
- zarządzeniem Nr 39/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 r.,
- uchwałą Nr XXIV/180/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 44/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 października 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 51/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r.,

§ 2. pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 16.762.817 zł zmienia się jak w załączniku do uchwały, w tym:
- wydatki bieżące  14.251.017 zł, w tym:
a) dotacje w wysokości 307.395 zł zastępuje się kwotą  357.395 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie zwiększono   o 50.000 zł plan dotacji na dofinansowanie "Przebudowy ciągu drogowego Zegartowice - Lisewo, jednocześnie zmniejszono plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł w związku z przeniesieniem  zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na 2010 r.

 

Załącznik (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 11:52:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1490