NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/201/09RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2009w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/201/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. w wysokości 13.247.021 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie  13.042.021 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie  205.000 zł;
- Dochody budżetu Gminy Lisewo zgodnie z załącznikiem Nr  1.
- Plan finansowy dochodów  na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej wykonywane na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- Plan finansowy dochodów  budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości  15.947.021 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości   13.832.871 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) wydatki majątkowe w wysokości  2.114.150 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.700.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.168.300 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.468.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   147.630  zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  50.000  zł;
zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
1) przychody 133.134 zł;
2) wydatki  132.834 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w wysokości  8.000 zł;
2) wydatki w wysokości  8.520  zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  5.368.300 zł,  w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  w kwocie  1.200.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie  2.700.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  1.437.600 zł.

§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta  do  wysokości  50.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta  do:           
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  1.200.000  zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości  2.700.000 zł,
c) spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości  1.437.600  zł;  
d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie  59.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116.190 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości -  100.000 zł;
2) celową w wysokości – 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13.  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączni Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2010 r. (227kB) pdf
Załacznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2010 r. (893kB) pdf
Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2010 r. (108kB) pdf
Załączni Nr 4 Przychody budżetu gminy na 2010 r. (81kB) pdf
Załącznik nr 5 (182kB) excel
Załącznik nr 5 (172kB) excel
Załącznik Nr 6 Rachunek dochodów własnych na 2010 r. (92kB) pdf
Załącznik Nr 7 Plan finansowy funduszy celowych na 2010 r. (93kB) pdf
Załącznik Nr 8 Prognoza długu na 2010 r. (153kB) pdf
Załącznik Nr 9 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2010 r. (96kB) pdf
Załącznik Nr 10 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010 r. (105kB) pdf
Załącznik nr 11 (173kB) excel
Załącznik 12 (176kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 12:10:11)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (6 stycznia 2010, 09:21:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2672