Uchwała nr XXXIII/262/10RADY GMINY LISEWOz dnia 27 października 2010wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 r.art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/262/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2010


wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 r.

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:


§ 1 1. Wprowadza się na terenie gminy Lisewo opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 39,00 zł za każdego psa.
2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca 2011 r. opłatę ustala się w wysokości 19,00 zł.


§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania do dnia 31 marca 2011 r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.


§ 3. Wpłaty opłaty od posiadania psów należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczym w Lisewie lub przekazem na konto 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2010, 14:45:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1950