Uchwała nr XXXIV/266/10RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2010przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 97 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 1020), art. 14 pkt 7a i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/266/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2010


przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 97 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 1020), art. 14 pkt 7a i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:


   § 1.1. Tworzy się od dnia 1 stycznia 2011 r. samorządowy zakład budżetowy   pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie  z siedzibą w Drzonowie.
2. Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie zostaje utworzony w wyniku przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo  Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, który działać będzie do dnia 31 grudnia 2010 r.

   § 2. Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie z dniem 1 stycznia 2011 r. przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo   Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

     § 3. Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie prowadzić będzie działalność w zakresie:
1) organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich możliwościami
    i zainteresowaniami;
2) rehabilitacja zawodowa i społeczna  zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o których  
    mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
    zatrudnianiu
    osób niepełnosprawnych , pozwalająca osobie niepełnosprawnej na zdobycie
    podstawowych umiejętności  zawodowych, który zapewni w pełni ich wykorzystanie w
    pracy zawodowej;
3) przygotowanie do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego,
    niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości
    osób, o których mowa w pkt 2;
4) prowadzenie działalności Wynikającej za statutu Zakładu Aktywności Zawodowej.

  § 4.1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie  prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie  przeznacza na Zakładowy Fundusz Aktywności.
3.  Źródłem przychodów własnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie  będzie prowadzona działalność, dotacje przyznane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki z Unii Europejskiej i wpływy z innych źródeł.
4. Środki obrotowe i składniki majątkowe określone w § 2 stanowią mienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

  § 5. Nadaje się statut samorządowemu zakładowi  budżetowemu, Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie  z siedzibą w Drzonowie. Statut stanowi załącznik do uchwały.

   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 listopada 2010, 11:41:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2601