Uchwała nr III/12/10Rady Gminy Lisewoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo.Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/12/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:


§ 1. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów dla gromadzenia dochodów przez jednostkę budżetową Gminy Lisewo, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lisewie.

§ 2. Źródłem dochodów dla wydzielonego rachunku dochodów będą:
1) opłaty za korzystanie z posiłków;
2) środki pomocy społecznej na dożywianie dzieci;
3) wpłaty osób i podmiotów z przeznaczeniem na dożywianie uczniów;
4) opłaty wnoszone przez pracowników korzystających z posiłków zgodnie z zarządzeniem
    dyrektora zespołu;
5) opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych;
6) wpłaty ze  zorganizowanych konkursów, aukcji i innych imprez dochodowych;
7) inne wpłaty od sponsorów;
8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3.1. Dochody, o których mowa w § 2 pkt 1-3 oraz dochody, z pkt 4 w części odpowiadającej stawce żywieniowej  wraz z odsetkami przeznacza się na zakup żywności
do przygotowania posiłków.
2. Dochody, o których mowa w § 2 pkt 4 w części odpowiadającej różnicy pomiędzy opłatą wnoszoną przez  pracowników korzystających  z posiłków a stawką  żywieniową  oraz dochody, o których mowa w § 2 pkt 5-7 wraz z odsetkami przeznacza się na:
1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń;
2) drobne remonty;
3) zakup środków czystości;
4) finansowanie uroczystości, wycieczek szkolnych, imprez i konkursów w placówkach
    oświatowych oraz opłat za przewóz uczestników;
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
6) zakup materiałów i wyposażenia;
7) pokrycie kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi wydzielonego
    rachunku dochodów.
 
§ 4. Dysponentem wydzielonego rachunku dochodów jest kierownik jednostki wymienionej w § 1 uchwały.

§ 5. Określa się sposób i tryb sporządzania planu finansowego rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz  zatwierdzania:
1) do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy kierownik jednostki wymieniony w § 1 przedkłada Wójtowi projekt planu finansowego rachunku dochodów obejmujący prognozę dochodów i limity wydatków  w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf;
2) projekt  planu finansowego rachunku dochodów  w przypadku zachowania zgodności
z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzany jest przez kierownika jednostki;
3) w przypadku stwierdzenia różnic w ramach weryfikacji pod względem zgodności projekt planu finansowego rachunku dochodów z projektem uchwały budżetowej, Wójt wprowadza zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki, nie później niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;
4) projekt  planu finansowego rachunku dochodów stanowi podstawę gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej;
5) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków rachunku dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej, kierownik jednostki zatwierdza plan finansowy, w szczegółowości określonej dla projektu planu finansowego, stanowiącego podstawę gospodarki finansowej;
6) w ciągu roku budżetowego zmiany w planie finansowym dokonywane są  na  wniosek kierownika jednostki  i po podjęciu zmian w uchwale budżetowej, na podstawie informacji otrzymanej od Wójta wprowadzane są do planu finansowego rachunku dochodów.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc uchwała Nr XI/77/2007 Rady Gminy Lisewo
z dnia 27 grudnia 2007 r. sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo i kierownikowi jednostki wymienionej w § 1 uchwały.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2011 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 08:38:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1872