Uchwała nr II/7/10Rady Gminy Lisewoz dnia 6 grudnia 2010w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art.8 ust. 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 i Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/7/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art.8 ust. 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 i Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:


§ 1.1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Lisewo w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.805,00 zł;
2) dodatek funkcyjny - 1.716,00 zł;
3) dodatek specjalny - 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 09:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1611