NULL string(0) ""

Uchwała nr III/14/10Rady Gminy Lisewoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/14/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 14.341.305 zł, z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie 12.620.411 zł; 
2) dochody majątkowe w kwocie 1.720.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 r. w wysokości 14.300.791 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości 11.876.037 zł; 
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.424.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości - 42.500 zł; 
2) celową w wysokości - 27.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 40.514 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.540.514 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 186.074 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6; 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 996.188 zł; koszty 996.188 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 95.300 zł; wydatki 95.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000 zł, w tym na: 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł; 
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł, 
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.500.000 zł, 
c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; 
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia; 
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 55.650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.690 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w kwocie 8.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prawnym.

§ 14. Ustala się: 
1) Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10; 
2) Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11; 
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12; 
4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 13; 
5) Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Ustala się szczegółowość: 
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale; 
2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2011 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publlicznej w szczegółowości odpowiadającej planowi przyjętemu przez kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie.

Załącznik Nr 1 (2182kB) pdf
Załącznik Nr 2 (235kB) pdf
Załącznik Nr 3 (27kB) gif
Załącznik Nr 4 (7kB) gif
Załącznik Nr 5 (6kB) gif
Załącznik Nr 6 (181kB) excel
Załącznik Nr 7 (186kB) excel
Załącznik Nr 8 (17kB) gif
Załącznik Nr 9 (16kB) gif
Załącznik Nr 10 (27kB) gif
Załącznik Nr 11 (345kB) pdf
Załącznik Nr 12 (190kB) excel
Załącznik Nr 13 (197kB) excel
Załącznik Nr 14 (37kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 12:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2727