NULL string(0) ""

Uchwała nr III/13/10Rady Gminy Lisewoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 226, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/13/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 226, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011 -2014. Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2018. Prognoza stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014. Wykaz stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.


§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3. 
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 5.
 Ustala się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały jako zakres szczegółowości WPF.


§ 6.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 
 
Załącznik Nr 1 (727kB) pdf
Załącznik Nr 2 (44kB) pdf
Załącznik Nr 3 (311kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 12:55:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2049