Uchwała nr III/11/10Rady Gminy Lisewoz dnia 30 grudnia 2010zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 r.Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/11/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2010


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 r.

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W budżecie Gminy Lisewo na 2010 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 37, poz. 425) zmienionym:
- uchwałą Nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 2/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 lutego 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2010 r.,
- uchwałą Nr XXIX/221/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 kwietnia 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2010 r.;
- uchwałą Nr XXX/226/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 22/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXI/231/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXII/250/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 33/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 36/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 września 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXIII/257/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 paździrnika 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy Liseow z dnia 19 listopada 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 50/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 grudnia 2010 r.;
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 dochody budżetu Gminy Lisewo w wysokości 14.550.054 zł zastępuje się kwotą 14.439.724 zł załącznik Nr 1 Dochody Budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
a) w ust. 1:
- dochody bieżące w wysokości 13.944.054 zł zastępuje się kwotą 13.842.294 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 606.000 zł zastępuje się kwotą 597.430 zł;  
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.853.503 zł zastępuje się kwotą 3.861.503 zł;
2) § 2:
a) w ust.1  łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 r. w wysokości 16.945.354 zł zastępuje się kwotą 16.835.024 zł załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.522.154 zł zastępuje się kwotą  14.601.394 zł,
- w pkt 2  wydatki majątkowe w wysokości 2.423.200 zł zastępuje się kwotą 2.233.630 zł,
b) w ust. 2 wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2010 r.
3) w § 5 pkt 1 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 153.030 zł zastępuje się kwotą 159.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 (37kB) gif
Załącznik Nr 2 (29kB) gif
Załącznik Nr 3 (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 stycznia 2011, 09:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1461