NULL string(0) ""

Uchwała nr V/27/11RADY GMINY LISEWOz dnia 11 marca 2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/27/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 11 marca 2011


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala  się  stawki  opłat  za  jeden  dzień  zajęcia  1 m2  pasa  drogowego  drogi  gminnej w celu  prowadzenia
robót, w następujących rodzajach zajęcia i wysokościach:
1) za zajęcie jezdni- 10,00;
2) za zajęcie chodnika- 10,00 zł;
3) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 5,00 zł.


§ 2. Ustala się stawki opłaty za  jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektów  budowlanych  niezwiązanych  z potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego  oraz reklam - w wysokości:
1) 1,00 zł - w przypadku obiektów handlowych i usługowych;
2) 10,00 zł - w przypadku reklam;
3) 5,00 zł - w pozostałych przypadkach.


§ 3.
Stawkę  rocznej  opłaty  za  zajęcie  1 m2  pasa  drogowego  w celu  umieszczenia  urządzeń  infrastruktury technicznej  niezwiązanych  z potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego  ustala  się w wysokości 200,00 zł.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

2) uchwała Nr XVI/114/2004 Rady Gminy  Lisewo  z dnia  19  listopada  2004  r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami  ruchu  drogowego  oraz  reklam,  zajęcia  pasa  drogowego  na  prawach wyłączności  (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 120, poz. 2027).

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 marca 2011, 13:13:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123