NULL string(0) ""

Uchwała nr II/9/06Rady Gminy Lisewoz dnia 5 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/9/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
  1)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 326 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 541 zł,
c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 612 zł;
  2)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  3)  od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 541 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 653 zł,
c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 714 zł;
  4)  od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  5)  od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 204 zł;
  6)  od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
  7)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniej niż 30 miejsc - 765 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 969 zł.
§ 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych określa się w wysokości:
 
  1)  dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1:
a)  306 zł,
b) 520 zł,
c)  592 zł;
  2)  dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3:
a)  520 zł,
b) 632 zł,
c)  694 zł;
  3)  dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5: - 184 zł;
  4)  dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7:
a)  745 zł,
b) 949 zł.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 
 
                                                                                             
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 09:48:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2304