Uchwała nr II/10/06Rady Gminy Lisewoz dnia 5 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/10/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:


       § 1.    Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
     1)      od gruntów:
         a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób        
               zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
     - 0,40 zł od 1m2  powierzchni,
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  retencyjne lub elektrowni        wodnych-
     - 3,63 zł od 1 ha powierzchni,
         c)    pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
               pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
 - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2)        od budynków lub ich części:
      a)  mieszkalnych – 0,23 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
      b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
           mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
  - 12,71 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
-  7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)       pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności              pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
      -   3,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 
          3)      od budowli – 2% ich wartości.
 
            § 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa
         Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 
 
                                                                  
 
                                                                                                        
 
                                                                                                          
 
                                                                                                        
 
   

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 09:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067