NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/06Rady Gminy Lisewoz dnia 5 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru na obszarze gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 14 pkt 1i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/11/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru na obszarze gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 14 pkt 1i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:


     § 1.  Ustala się  stawkę podatku od posiadania psa przez osoby  fizyczne za każdego psa
 podlegającego opodatkowaniu  –  29,00 zł.
     
    § 2.  Stawka podatku ulega obniżeniu o 50% w przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca.
  
    § 3.  Podatek  płatny jest jednorazowo, bez wezwania do dnia 31 marca 2007r. lub  w ciągu 14 dni  od daty wejścia w posiadanie psa.
 
    § 4.  Wpłaty podatku  należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczym
  w  Lisewie   lub przekazem na konto  52 9486 0005 0012 0043 2003 0001.
 
    § 5.  Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 
 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                     
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 09:55:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2202