Uchwała nr VIII/56/11Rady Gminy Lisewoz dnia 21 września 2011w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 2010 r. Nr 81, poz. 527, z 2011 r. Nr 81, poz.440) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/56/11
Rady Gminy Lisewo
z dnia 21 września 2011


w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 2010 r. Nr 81, poz. 527, z 2011 r. Nr 81, poz.440) uchwala się, co następuje:


§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie uchwalonym uchwałą Nr V/29/07  z dnia  04 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie wprowadza się zmiany:
 
  1)  w § 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
    „5) księgowy”
 
  2)  dotychczasowy  § 13 oznacza  się jako § 13.1
 
  3) w § 13 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu: „2.Odpowiedzialność za gospodarkę finansową
      Ośrodka ponosi kierownik oraz w zakresie mu powierzonym – księgowy.
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 września 2011, 14:28:16)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (22 września 2011, 14:33:21)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1606