Uchwała nr III/15/06Rady Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2006w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/15/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:


        § 1. W uchwale Nr I/4/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4/ Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – 4 osoby”.
      
          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 10:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1743