Uchwała nr Nr IX / 63/ 11RADY GMINY LISEWOz dnia 26 października 2011w sprawie Programu współpracy w 2012 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 nr 112 poz. 654 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr IX / 63/ 11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2011


w sprawie Programu współpracy w 2012 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 nr 112 poz. 654 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się  Program współpracy w 2012 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Załacznik (66kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 października 2011, 13:08:14)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 stycznia 2012, 10:21:48)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1580