Uchwała nr IX/59/2011RADY GMINY LISEWOz dnia 26 października 2011zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2011 r.Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/59/2011
RADY GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2011


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2011 r.

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W budżecie Gminy Lisewo na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr III/14/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 31, poz. 225) zmienionym:
- zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2011 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 kwietnia 2011 r.;
- uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.;
- uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 r.;
- zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2011 r.;
- zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2011 r.;
- zarządzeniem Nr 51/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 września 2011 r.;
- zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 30 września 2011 r.;
- zarządzeniem Nr 59/2011  Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 października 2011 r.;
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
     - łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 15.040.359 zł
       zastępuje się kwotą 15.158.563 zł,
     - w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 13.100.965 zł zastępuje się kwotą 13.104.149 zł,
     - w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.939.394 zł zastępuje się kwotą 2.054.414 zł,
        załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. zmienia się jak w załączniku
        Nr 1 do uchwały;
 2) w § 2:
      - łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. w wysokości 15.310.845 zł
        zastępuje się kwotą 15.429.049 zł,
      - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 12.503.591 zł zastępuje się kwotą 12.623.927 zł,
      - w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.807.254 zł zastępuje się kwotą 2.805.122 zł,
         załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2011 r. zmienia się jak w załączniku
         Nr 2 do uchwały;
3) w § 4 załącznik Nr 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.
    otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
4) w § 7:
     1) łączną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 186.074 zł
         zastępuje się kwotą 169.074 zł załącznik Nr 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów
         publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
    2)  łączną kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł zastępuje się kwotą 48.000 zł załącznik Nr 7 Dotacje dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
    5) w § 8 ust 1:
        - łączną kwotę przychodów w wysokości 996.188 zł zastępuje się kwotą 1.106.188 zł;
        - łączną kwotę kosztów w wysokości 996.188 zł zastępuje się kwotą 1.106.188 zł       załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na     
          2011 r. zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały.            
                                                                                                                 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (103kB) pdf
Załącznik nr 2 (113kB) pdf
Załącznik nr 3 (142kB) pdf
Załącznik nr 4 (92kB) pdf
Załącznik nr 5 (23kB) pdf
Załącznik nr 6 (19kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 listopada 2011, 15:35:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519