NULL string(0) ""

Uchwała nr X/69/11RADY GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/69/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 364 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 604 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 683 zł;

2) od  samochodu  ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie  całkowitej  równej lub  wyższej  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego,  o których  mowa  w art.  8 pkt  3 ustawy,  o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 604 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 729 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 797 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od  liczby osi, dopuszczalnej masy  całkowitej pojazdu  i rodzaju  zawieszenia według  stawek
określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 228 zł;

6) od  przyczepy  i naczepy,  o których  mowa  w art.  8 pkt  6 ustawy,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 854 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.080 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009  r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 135, poz. 2507).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1 (24kB) pdf
Załącznik nr 2 (23kB) pdf
Załącznik nr 3 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 grudnia 2011, 10:09:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2325