NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/06Rady Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/20/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:


        § 1. W uchwale Nr IV/23/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy, zmienionej uchwałą Nr XIX/142/05 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr XXVI/176/05 z dnia 9 grudnia 2005 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 1. Ustala się miesięczną dietę w  wysokości:
1/ dla radnych – 182,00 zł;
2/ dla przewodniczących komisji Rady Gminy – 215,00 zł;
3/ dla wiceprzewodniczących Rady Gminy – 215,00 zł;
4/ dla przewodniczącego Rady Gminy – 594,00 zł.”
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
     § 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 11:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3471