Uchwała nr X /71/11RADY GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2011w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219 poz. 1706 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X /71/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219 poz. 1706 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża  się  dla  dyrektorów  szkół,  przedszkola  i ich  zastępców  dla  których  organem  prowadzącym  jest Gmina  Lisewo  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  oraz  określa  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar godzin zajęć dla niektórych nauczycieli:

Lp.
Stanowisko
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.
dyrektor zespołu szkół
4
2.
dyrektor szkoły każdego typu liczącego:
- do 7 oddziałów
- 8-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


10
8
6
3.
zastępca dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu liczącego:
- 12-16 oddziałów
- 17 i więcej


12
10
4.
dyrektor przedszkola liczącego:
- do 3 oddziałów
- 4-6 oddziałów
- 7 i więcej oddziałów

12
10
8
5.
nauczyciel pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy
22


§ 2. Wymiar  godzin  ustalony  zgodnie  z §  1 odnosi  się  również  do  nauczycieli  zastępujących  nauczycieli, którym  powierzono  stanowiska  kierownicze,  z tym  że  obowiązuje  on  tych  nauczycieli  od  1 dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII /201/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia zniżek  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  dyrektorów  przedszkoli,  szkół  i ich  zastępców  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 grudnia 2011, 11:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788