Uchwała nr III/21/06Rady Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/21/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVIII/147/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad  wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa, zmienionej  uchwałą Nr V/34/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr XI/83/04 z dnia 9 lutego 2004 r., Nr XIX/143/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. oraz Nr XXVI/175/06 z dnia 9 grudnia 2005 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
    „ § 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów sołectw w Gminie Lisewo w następującej wysokości:
1/ sołectwo Błachta                    -   83 zł;
2/ sołectwo Chrusty                   -   83 zł;
3/  sołectwo Krajęcin                 -   83 zł;
4/  sołectwo Piątkowo                -   83 zł;
5/  sołectwo Strucfoń                 -   83 zł;
6/  sołectwo Tytlewo                  -   83 zł;
7/  sołectwo Wierzbowo             -  83 zł;
8/  sołectwo Drzonowo              - 107 zł;
9/  sołectwo Kamlarki                - 107 zł;
10/ sołectwo Krusin                   - 107 zł;
11/ sołectwo Linowiec               - 107 zł;
12/ sołectwo Bartlewo                - 129 zł;
13/ sołectwo Kornatowo             - 129 zł;
14/ sołectwo Lipienek                 - 129 zł;
15/ sołectwo Malankowo            - 129 zł;
16/ sołectwo Mgoszcz                 - 129 zł;
17/ sołectwo Pniewite                 - 129 zł;
18/ sołectwo Lisewo                   - 295 zł.”
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 11:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2354