Uchwała nr III/16/06RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2006Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r.Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218)uchwala się co następuje:

Uchwała nr III/16/06
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2006


Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218)uchwala się co następuje:


     § 1. Uchwala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo w 2007 r.” zwany dalej Regulaminem.
 
Rozdział 1
 
Postanowienia wstępne   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     § 2. Regulamin określa:
1) wysokość i szczegółowe warunki przyznania  nauczycielom dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz za wysługę lat;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno –
    wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację zadań statutowych
    szkoły;
   
     § 3.1. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczą nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta  Nauczyciela, prowadzonych przez Gminę Lisewo.
     2. Ilekroć w Regulaminie  jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 1  Karty Nauczyciela, prowadzone przez Gminę Lisewo;
2) zastępcy – należy przez to rozumieć wicedyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły;
3) wynagrodzeniu zasadniczym -  należnym nauczycielowi wynagrodzeniu zasadniczym;
4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
    obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust.3 i  4a, oraz ustalony na
    podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3  Karty Nauczyciela;
5) godzinie ponadwymiarowej – należy przez to rozumieć  przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin;
6) godzinie doraźnego zastępstwa – należy przez to rozumieć  przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Rozdział 2  
Dodatki do wynagrodzenia
  Dodatki funkcyjne    
      § 4. Do otrzymania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcje:
1)      dyrektora szkoły;
2)      zastępcy, kierownika szkoły filialnej albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, na których utworzenie organ prowadzący wyraził zgodę;
3)      wychowawcy klasy;
4)      opiekuna stażu.
 
§ 5. Ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego  dokonuje:
1) w stosunku do dyrektora szkoły – Wójt Gminy;
2) w stosunku do zastępcy, kierownika szkoły filialnej oraz pozostałych nauczycieli – dyrektor    
     szkoły, w której są zatrudnieni, z tym że dodatek funkcyjny zastępcy nie może przekroczyć
     75% dodatku funkcyjnego ustalonego dla dyrektora tej szkoły.
 
     § 6. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych w §7 ustala się uwzględniając :
1) wielkość szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów;
2) dogodność, utrudnienia, warunki organizacyjne;
3) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej;
4) wyniki pracy szkoły;
5) warunki środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła.
 
     § 7. Granice stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i ich zastępców wynoszą miesięcznie:
1) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów – od 10% do 40%;
2) dyrektor szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów – od 15% do 50%;
3) zastępca – od 10% do 35%;
4) dyrektor zespołu szkół – od 25% do 80%;
    - pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
 
     § 8. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, przysługuje miesięcznie wypłacany dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej w zależności od ilości uczniów w klasie :
1) do 10 uczniów – 19 zł;
2) od 11 do 20 uczniów – 29 zł;
3) od 21 i więcej uczniów – 34zł;
4) w przedszkolu – 39 zł bez względu na ilość dzieci.
    
     § 9. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje miesięcznie wypłacany dodatek funkcyjny do 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
 
     § 10. W razie zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek z każdego tytułu.
 
     § 11. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 
     § 12. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 
     § 13. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1/  w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2/ w okresie stanu nieczynnego i  urlopu dla poratowania zdrowia;
3/ w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
    pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
    zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia;
5/ Dodatek funkcyjny ulega pomniejszeniu za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i     nie przysługuje za okres pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
 
     § 14. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie jego obowiązki od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie pierwszego miesiąca wykonywania zastępstwa.
 
     § 15. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Dodatek motywacyjny
 
     § 16. Środki finansowe na fundusz dodatku motywacyjnego stanowią odpis w wysokości
5 % ogólnej planowanej sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej szkoły.
   
     § 17. Środki finansowe na fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i ich zastępców  stanowią odpis w wysokości 25% ogólnej planowanej sumy  ich wynagrodzeń zasadniczych .
 
     § 18.  Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres co najmniej 3 miesięcy.
 
     § 19. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielom i zastępcy  – dyrektor szkoły;
2) dyrektorom szkół – Wójt Gminy.
 
     § 20. Prawo do uzyskania dodatku motywacyjnego przysługuje nauczycielowi, który przepracował wszystkie dni robocze w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających przyznanie dodatku, z zastrzeżeniem § 21.
 
     § 21. Prawo do dodatku, przysługuje również nauczycielowi, który nie przepracował wszystkich dni roboczych z powodu:
1) urlopu szkoleniowego;
2) zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym;
3) zwolnienia wywołanego następującymi przyczynami:
   a/  własnym ślubem pracownika,
   b/ urodzeniem się dziecka pracownika,
   c/  pogrzebem małżonka, dziecka, ojca lub matki,                                                                                                                                                                                            
   d/ pogrzebem siostry lub brata, teściowej lub teścia, babci lub dziadka albo innej
       osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
4) jednodniowego urlopu bezpłatnego;
 
      § 22. Dodatek motywacyjny przysługuje  nauczycielowi rozpoczynającemu pierwszą pracę w szkole po upływie 6 miesięcy.
 
      § 23.1. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielom i zastępcy  zatrudnionym w szkole decydują  dyrektorzy szkół według kryteriów wymienionych w ust. 2 .
      2. Przy określeniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, dyrektor szkoły bierze pod uwagę:
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szczególności:
     a/ doprowadzenie uczniów do wojewódzkiego szczebla konkursów przedmiotowych,
     b/  wyróżniająco przeprowadzone hospitowane lekcje lub inne zajęcia,
     c/ szczególnie wysokie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz problemów       
         wychowawczych dające zauważalne przez dyrektora efekty,
     d/ umiejętność aktywizowania dzieci i młodzieży do udziału w imprezach i uroczystościach
          szkolnych i pozaszkolnych;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
    dodatkowe zadania lub zajęcia i ogólną ocenę pracy nauczyciela, w szczególności:
     a/ stopień atrakcyjności i poziom prowadzonych lekcji i zajęć obowiązkowych oraz
         dodatkowych,
     b/ stopień wywiązywania się z powierzonych obowiązków związanych z nauczaniem oraz
        powierzoną  funkcją, zadań lub zajęć dodatkowych, szczególnie skrupulatne
        wywiązywanie się z tych obowiązków,
    c/ dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń oraz sprawność pomocy dydaktycznych 
        oraz innych urządzeń szkolnych,
    d/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
    e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z rodzicami ,    przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2  pkt  2 i 3
    Karty Nauczyciela, o ile są wykonywane poza obowiązkowym wymiarem godzin w
     szczególności:
     a/ opieka i prowadzenie samorządu szkolnego lub innych organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły,
     b/ praca w zespole układania planu lekcji,
     c/ nieodpłatne prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych,  kółek zainteresowań  
         przedmiotowych, zajęć sportowych,
     d/ przygotowanie ogólnoszkolnych imprez,  zawodów, akademii,
     e/ prowadzenie zespołów samokształceniowych lub samokształcenia w ramach WDN,
     f/ praca w Radzie Szkoły,
     g/ praca z własnej inicjatywy przyczyniająca się do modernizacji i unowocześnienia
       pomieszczeń szkoły;
 4) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem   
     nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem  
     sprawującym nadzór pedagogiczny oraz instytucjami wspomagającymi;
 5) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.
 
     § 24. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół decyduje Wójt Gminy według kryteriów, o których mowa w § 23 dodatkowo biorąc pod uwagę:
1) w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego:
    a/ tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do prawidłowej realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
    b/ kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, wprowadzenie projektów innowacji i  
        eksperymentów pedagogicznych oraz zapewnienie warunków do ich realizacji,
    c/ właściwe planowanie i realizacja planu pracy szkoły,
    d/ osiągane przez szkołę efekty realizacji programów nauczania i udziału uczniów w  
        konkursach  na etapie wojewódzkim,
    e/ sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w szkole
        nauczycieli - planowanie ocen nauczycieli, systematyka hospitacji,
     f/ tworzenie warunków dla rozwijania samorządności uczniowskiej i wspieranie
        samodzielnych inicjatyw uczniów szkoły,
    g/ tworzenie warunków motywujących nauczycieli w formach doskonalących warsztat
        pracy;
2) w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych, finansowych, gospodarczych:
    a/ znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy,
    b/ prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych ( zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary),
    c/ wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich 
        kompetencji,
    d/ terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych,
    e/  pozyskiwanie dodatkowych środków dla szkoły,
    f/  właściwe wykorzystanie środków na rachunku dochodów własnych, w szczególności na wyposażenie szkoły w  dodatkowe środki i materiały dydaktyczne, zakup sprzętu szkolnego, podniesienie  standardu wyposażenia nauczycielskiego warsztatu pracy,
    g/ prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi i majątkiem szkoły,
    h/ sprawowanie właściwego nadzoru w zakresie prowadzenia dokumentacji przez
        pracowników  szkoły,
    i/ stała dbałość o zachowanie czystości i estetyki na terenie szkoły;
3) w zakresie realizacji zadań przez dyrektora jako pracownika samorządowego:
    a/ rozwijanie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym,
    b/ wychodzenie z inicjatywami działań na rzecz środowiska,
    c/ inspirowanie pozalekcyjnej aktywności szkoły,
    d/ pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią społeczną.
 
     § 25.1. Informację o wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego podaje się do wiadomości pracownika najpóźniej do dnia poprzedzającego  okres na jaki przyznano  dodatek.
     2. Suma indywidualnych kwot dodatków motywacyjnych przyznanych pracownikom szkoły  nie może przekroczyć odpisu, o którym mowa w § 16 i § 17.
     3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje  się w wysokości do 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego.
     4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
    5. Dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i nie przysługuje za okres pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
 
Dodatki za  warunki pracy
 
     § 26.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach.
Ustala się zwiększenie wynagrodzenia za każdą godzinę dydaktyczną przeprowadzaną w trudnych warunkach pracy o:
1) 20% za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia  
     specjalnego poza terenem szkoły;
2) 25% za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych.
     2. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły  a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy.
     3. Dodatek za warunki pracy ulega pomniejszeniu za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i nie przysługuje za okres pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
 
      § 27. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
     § 28. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Dodatek za wysługę lat  
      § 29.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w
art. 33  Karty Nauczyciela.
     2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca oraz za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 
      § 30.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,  za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.
       2. Dodatek za wysługę lat ulega pomniejszeniu za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i nie przysługuje za okres pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
   
      § 31.  Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
     
Rozdział 3
 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
     § 32. Wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc jego wynagrodzenie zasadnicze lub kwotę stanowiącą sumę jego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za trudne warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
 
     § 33. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w §32 i §35 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0.5 godziny pomija się, a czas zajęć liczący co najmniej 0.5 godziny uznaję się za pełną godzinę.
    
     § 34. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu ,  choroby bądź osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, zasiłkiem macierzyńskim, przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz  za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 
     § 35. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy   pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 
     § 36. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
     § 37. 1.Wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi za jedną godzinę zrealizowaną w ramach doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem § 38 stosując zasadę, o której mowa   w § 32.
     2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za zrealizowaną godzinę doraźnych zastępstw przysługuje wynagrodzenie wg zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
 
     § 38. 1.Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego lub kwotę stanowiącą sumę jego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za trudne warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do tego dodatku, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
     2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw realizowane wg innego wymiaru godzin niż zatrudniony  nauczyciel płatne są wg obowiązującego wymiaru dla realizowanych godzin  ponadwymiarowych.
                                                                                                                                                       
     § 39. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 37 i § 38 przysługuje za godziny doraźnych zastępstw:
1/ na  realizację  których szkoła uzyskała zgodę organu prowadzącego;
2/ zrealizowane przez nauczyciela poza godzinami zajęć przydzielonych mu w organizacji szkoły.
 
     § 40. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu i za godziny faktycznie realizowane.
 
Rozdział 4
 
Specjalny fundusz nagród
 
     § 41. 1.Dokonuje się podziału specjalnego funduszu  nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej  oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, wyodrębnionego w budżecie gminy w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli:
1) 30% z przeznaczeniem na nagrodę organu prowadzącego;
2) 70% na nagrody dyrektora szkoły - podziału dokonuje się proporcjonalnie do funduszu płac danej szkoły.
     2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są przyznawane  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  za zgodą Wójta Gminy może przyznać nauczycielowi nagrodę  w innym terminie.
 
     § 42. Nagroda może być przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
 
     § 43. Nagrody przyznają w granicach posiadanych środków, Wójt Gminy i dyrektor szkoły dokonując osobistego wyboru kandydatów do nagród oraz uwzględniając kandydatów zgłoszonych przez podmioty wymienione  w § 44  stosując kryteria określone w § 45.
 
     § 44.1. Z  wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego mogą wystąpić:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna.
     2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły mogą wystąpić:
1) rada pedagogiczna;
2) rada rodziców.
    3. Wnioski składane są w terminie do 30 września .
    4.Wójt Gminy i dyrektor szkoły po dokonaniu analizy złożonych wniosków może je uwzględnić i przyznać nagrody.
 
     § 45. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada pozytywną ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1)  w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
     a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach  
         uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
     b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
         nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
     c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów    
         do udziału w  olimpiadach przedmiotowych,  w konkursach, zawodach,
         przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
     d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z  
         uczniami mającymi trudności w nauce,
     e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,   
         takie jak:  święto szkoły, wigilia szkolna, Dzień Edukacji Narodowej,  
         dożynki gminne itp.,
     f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce   
         przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych,
         koncertach, wystawach i spotkaniach,
     g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
     h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i 
         młodzieży,
     i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
     j) rozwija zainteresowania uczniów,
     k) pozyskuje sponsorów  w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
     a) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej 
         lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
     b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
         patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i 
         alkoholizmu,
     c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
     d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
     a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
     b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli  podejmujących pracę w                zawodzie nauczyciela;
4) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:
     a) przestrzega dyscypliny pracy, kultury zawodu,
     b) prowadzi dokumentację ( terminowo, sposób prowadzenia ),
     c) stosuje się do zarządzeń władz,
     d) dba o estetykę pomieszczeń,
     e) aktywnie uczestniczy w życiu społeczności nauczycielskiej ( udział w rozwiązywaniu 
         problemów organizacyjnych, merytorycznych, własne propozycje i pomysły).
 
     § 46. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
    
     § 47. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
     § 48. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2007 r.
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (23 kwietnia 2007, 11:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430