Uchwała nr III/17/06RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2006w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225), art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr III/17/06
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225), art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826) uchwala się, co następuje :


      § 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2007 r.
Program stanowi załącznik do uchwały.
     
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
        
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem   1 stycznia 2007 r.
 
 
załącznik (79kB) word

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (23 kwietnia 2007, 11:31:36)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (24 sierpnia 2007, 13:00:45)
Zmieniono: dod. zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1590