Zarządzenie nr 57/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 1 października 2011w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkoły będących w administracji jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo działającej w sferze oświaty.

Zarządzenie nr 57/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 1 października 2011


w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkoły będących w administracji jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo działającej w sferze oświaty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3  z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i  Nr 175, poz. 1457,  z  2006 r. Nr 17, poz.128 i  Nr 181, poz. 1337,  z  2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,  poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  i Nr 106, poz. 675) oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz679 i Nr 134, poz. 777) , art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokości stawek opłat za korzystanie z sal sportowych oraz innych pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lisewie będących w administracji  dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z wynajmem, dyrektor szkoły ma możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  na indywidualny wniosek wynajmującego.

§ 3.1. Korzystanie z sal sportowych odbywa się  na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Regulamin określający zasady korzystania z sal sportowych powinien  być dostępny dla korzystających.

3. Wszyscy korzystający z sal sportowych są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem oraz jego bezwzględnego przestrzegania.

§ 4.1. Wynajmu dokonuje się na podstawie zawartej umowy najmu.
2. Wszelkie sprawy związane z wynajmem  prowadzi dyrektor szkoły we własnym zakresie.
3. Rozliczenie finansowe z tytułu wynajmu  prowadzi dyrektor szkoły i  komórka finansowa urzędu gminy, każdy wg zakresu swego działania.
4. Pokrycie kosztów ewentualnych drobnych napraw oraz strat wynikłych z winy użytkownika (najemcy) następuje wg ogólnych zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Upoważnia się dyrektora szkoły do zawierania umów, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam  dyrektorowi szkoły oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1, nr 2 (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (28 grudnia 2011, 14:50:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5706