Zarządzenie nr 27/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 26 czerwca 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsiach: Drzonowo, Wierzbowo i Bartlewo oraz ustalenia cen wywoławczych dla tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 27/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 czerwca 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsiach: Drzonowo, Wierzbowo i Bartlewo oraz ustalenia cen wywoławczych dla tych nieruchomości.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,   z 2005  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223,  poz. 1458,  z  2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) art.37 ust.1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr  155, poz. 1043, Nr  197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762,  Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych dotyczących nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Lisewo, położonych we wsiach: Drzonowo, Wierzbowo i Bartlewo.

Ogłoszenie o przetargach na nieruchomości stanowi  załącznik do zarządzenia.

§ 2. W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym pierwszego  nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  Gminy Lisewo położonych we wsi Bartlewo i Wierzbowo oraz negatywnym wynikiem trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Drzonowo,  obniżam ceny wywoławcze do kolejnych przetargów do  następujących wysokości:
- do drugiego przetargu nieruchomości położone we wsi Bartlewo do kwoty 12,000,00 zł  
  każda;
- dla nieruchomości położonych we wsi Wierzbowo do kwoty 20.000,00 zł każda,
- a do czwartego przetargu nieruchomości położonej we wsi Drzonowo do kwoty 9.000,00 zł.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi  d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik (19kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 czerwca 2012, 13:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3150