Zarządzenie nr 32/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 czerwca 2012w sprawie zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2012-2018.

Zarządzenie nr 32/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 czerwca 2012


w sprawie zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183,  Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707)  zarządzam, co następuje:


§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 - 2018 uchwalonej uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany:
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1
    do zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 lipca 2012, 14:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3148