Zarządzenie nr 38/2012 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 sierpnia 2012w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 r.

Zarządzenie nr 38/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 sierpnia 2012


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr  157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,  poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr  257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707 ), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XII/78/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2012 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 20 lutego 2012 r. poz. 343) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W budżecie Gminy Lisewo na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/72/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2012 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr 12/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Nr XVI/104/2012 r. Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lipca 2012 r.,
wprowadza się zmiany:
1)  w § 1:
- łączna kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 15.638.036 zł       
  zastępuje się kwotą  15.663.435 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 14.979.906 zł zastępuje się kwotą 15.005.305 zł,
  załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienia się jak w załączniku
  Nr 1 do zarządzenia,

2)  w § 2:
- łączna kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 15.196.588 zł    
  zastępuje się kwotą 15.221.987 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.157.588 zł zastępuje się kwotą 14.182.987 zł
  załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienia się jak
  w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- w § 14:
- w pkt 1 plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku
  Nr 10 do zarządzenia,
- w pkt 2 plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku
  Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1 (103kB) pdf

Załącznik nr 2 (127kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 sierpnia 2012, 08:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2474