Zarządzenie nr 43/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 września 2012w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 43/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 września 2012


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo przeznaczonych do wydzierżawienia.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,   z 2005  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223,  poz. 1458,  z  2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281oraz z 2012 r. poz. 567) art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr  155, poz. 1043, Nr  197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323,  z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762,  Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908   zarządzam, co następuje:
 
§1.1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.    
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.


Załącznik nr 1 - zobacz (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 września 2012, 11:19:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2759