Zarządzenie nr 46/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 5 października 2012w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 46/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 5 października 2012


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,   z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223,  poz. 1458,  z  2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), § 12 Uchwały Nr VIII/55/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007r.  Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 110, poz. 1638) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję  Społeczną Komisję Mieszkaniową w celu wykonania zadań określonych w § 13 ust. 1  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo (załącznik do  uchwały Nr VIII/55/07 Rady Gminy w Lisewie z dnia 22 sierpnia  2007 r.) w składzie:
przewodnicząca            -  Agnieszka Jurzysta
wiceprzewodniczący       -  Mieczysław Szymborski
członkowie:                 -  Joanna Grabowska
                                 -  Iwona Kamińska
                                 -  Maria Dziubak
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy  Lisewo z dnia 28 września 2007 r.
w  sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 października 2012, 13:26:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3874